1. Krešimir Franjić, «Provedba mjerenja i izrada idejnog projekta mikrohidroelektrane Mostine», Zagreb, travanj 1988. godine.
 2. Krešimir Franjić, «Stručno mišljenje o izvještaju: "HE DUBRAVA - ispitivanje energetskih i dinamičkih karakteristika hidroelektrane" br. 2050 Turboinštitut Ljubljana»,   Zagreb, studeni 1990. godine.
 3. Krešimir Franjić, «Idejno rješenje male hidroelektrane mHE Tuhovec» (Varaždinske Toplice), Zagrerb, kolovoz 1993. godine.
 4. Krešimir Franjić, B. Matijašević, «Stručno mišljenje o uzrocima havarija na CHE Lepenica (sudsko vještačenje)» Zagreb, studeni 1993. godine.
 5. R. Vugrinec, Ž. Klepac, B. Mohorovičić, Krešimir Franjić, „Idejni projekt mHE Kupica 1»  Investitor P.O.T. d.o.o., rad br. T.D. 94-3-101, Zagreb travanj 1994. godine.
 6. dr. Krešimir Franjić, «Analiza mogućnosti izgradnje male hidroelektrane na glavnom izvorištu regionalnog Vodovoda Ogulin», rad za Gradsko komunalno poduzeće Ogulin, Zagreb, srpanj 1996.
 7. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica malih hidroelektrana na izvoru rijeke RUDE», rad za Zadrugu branitelja iz Zagreba, Zagreb, listopad 1997.
 8. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica za malu hidroelektranu na rijeci Rumin Mali», rad za Zadrugu branitelja – Zagreb, Zagreb, listopad 1997.
 9. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica za malu hidroelektranu na rijeci Rumin Veliki», rad za Zadrugu branitelja – Zagreb, Zagreb, listopad 1997.
 10. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica za malu hidroelektranu na rijeci Bijeloj», rad za firmu CINK iz Karlovy-h Vary, Češka Republika, Zagreb, studeni 1997.
 11. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica za malu hidroelektranu na rijeci Gornjoj Korani», rad za firmu CINK iz Karlovy-h Vary, Češka Republika, Zagreb, studeni 1997.
 12. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica malih hidroelektrana na rijeci Otuči», rad za firmu CINK iz Karlovy-h Vary, Češka Republika, Zagreb, studeni 1997.
 13. dr.Krešimir Franjić, «Programska skica malih hidroelektrana na izvoru rijeke Une», rad za firmu CINK iz Karlovy-h Vary, Češka Republika, Zagreb, prosinac 1997.
 14. dr.Krešimir Franjić, «Izrada specifikacije i financijska kvantifikacija djelomične i potpune rekonstrukcije turbina HE JARUGA», rad za Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Zagreb, prosinac 1997.
 15. dr  K: Franjić, «Programska skica malih hidroelektrana na rijeci GORNJA DOBRA», za firmu IMGD iz Zagreba, Zagreb, siječanj 1998.
 16. dr Krešimir Franjić, «Programska skica malih hidroelektrana na rijeci Lešnici», Zagreb, travanj 1998., izrađeno za firmu IMGD d.o.o. iz Zagreba
 17. dr Krešimir Franjić, «Programska skica malih hidroelektrana na rijeci Kupici», Zagreb, travanj 1998., izrađeno za firmu IMGD d.o.o. iz Zagreba
 18. dr Krešimir Franjić, «Programska skica male hidroelektre na izvoru iznad jezera Sabljaci», Zagreb, lipanj 1999., izrađeno za firmu Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Ogulina
 19. dr Krešimir Franjić, «Preliminarna studija energetskih, vodoprivrednih i ekoloških uvijeta korištenja poteza rijeke Krupe za osnivanje male hidroelektrane KRUPA 3», rad za Poglavarstvo grada Obrovca, Zagreb, rujan 1998.
 20. dr Krešimir Franjić, «Preliminarna studija energetskih, vodoprivrednih i ekoloških uvijeta korištenja poteza rijeke Krupe za osnivanje male hidroelektrane KRUPA 4», rad za Poglavarstvo grada Obrovca, Zagreb, rujan 1998.
 21. dr Krešimir Franjić, «Prethodna studija energetskih, vodoprivrednih i ekoloških uvijeta korištenja rijeke Orljave u Požegi – mHE KUZMICA», rad za bavarskog poduzetnika Ernsta Wanschuru, Zagreb, studeni 1999.
 22. dr Krešimir Franjić, „Idejni projekt energetskih, vodoprivrednih i ekoloških uvijeta korištenja poteza rijeke Krupe za osnivanje male hidroelektrane KRUPA 3 i 4», rad za Poglavarstvo grada Obrovca, Zagreb, prosinac 1999.
 23. dr Krešimir Franjić, «Using extra energy from the regional warerworks», rad na jednogodišnjem projektu američke fundacije ECOLINKS za grad Obrovac. Na projektu sudjeluje kao tehnički partner grada Obrovca. Rad započet 12. siječnja 2000. godine, završen 10. lipnja 2001. godine.
 24. dr Krešimir Franjić; Programska skica za malu hidroelektranu na rijeci Zrmanji - mHE Vrelo Zrmanje, rad za privatnog naručitelja Šulentića, Zagreb, studeni 2002.
 25. dr Krešimir Franjić; Prethodna studija o mogućnostima iskorištenja Francisove turbine FT 2/280 za mHE Striježevica (rijeka Brzaja), rad za fitmu Grbić d.o.o. iz Požege, Zagreb, ožujak 2003.
 26. dr Krešimir Franjić; Idejno rješenje male hidroelektrane - mHE TUHOVEC, rad za firmu Toplissa Tours iz Varaždinskih Toplica, Zagreb, studeni 2004.
 27. prof dr Krešimir Franjić, Pregled hidroenergetskih potencijala i mogućih pozicija za male hidroelektrane na prostoru Općine Gračac, naručitelj Općina Gračac, Zagreb, ožujak 2006.
 28. prof dr Krešimir Franjić, Pregled hidroenergetskih potencijala i mogućih pozicija za male hidroelektrane na prostoru Grada Obrovca, naručitelj Grad Obrovac, Zagreb, travanj 2006.
 29. prof dr Krešimir Franjić, Preliminarno izvješće o karakteristikama malih hidroelektrana na rijekama Orljavi i Pakri s pritokama Brzajom i Bijelom, rad za njemačku firmu „m-con", München, kolovoz 2006.
 30. prof dr Krešimir Franjić, „Projekt vodne turbine tipa semi Kaplan" (Obrada mjernih podataka), Rad naručen od firme Turboteh iz Karlovca, svibanj 2007.
 31. prof dr Krešimir Franjić, „Idejna skica male hidroelektrane na rijeci Zrmanji u Žegaru", Rad naručen od strane privatnog poduzetnika Ivana Miličevića iz Zadra, rujan 2007
 32. prof dr Krešimir Franjic: Rekonstrukcija hidrauličkih karakteristika starih Francisovih turbina i ocjena njihovih hidroenergetskih učinaka u maloj hidroelektrani Badljevina, travanj 2010., za društvo BADA d.o.o.
 33. prof  dr  Krešimir Franjic: Energetska analiza i prijedlog izbora tipa turbine za ABM agreat na HE Varaždin, kolovoz 2012., za firmu Elektroprojekt d.d.
 34. prof dr Krešimir Franjić, Idejno rješenje male hidroelektrane Odeta 1 s tehnoekonomskim podacima i osnovnim podacima prostornog uređenja, Zagreb, prosinac 2013., rađeno prema narudžbi firme Odete d.o.o. iz Karlovca
 35. prof dr Krešimir Franjić, Idejno rješenje male hidroelektrane Odeta 2 s tehnoekonomskim podacima i osnovnim podacima prostornog uređenja, Zagreb, prosinac 2014., rađeno prema narudžbi firme I.P.R. d.o.o. iz Karlovca
 36. prof dr Krešimir Franjić, Idejno rješenje male hidroelektrane Odeta 2/1 s tehnoekonomskim podacima i osnovnim podacima prostornog uređenja, Zagreb, rujan 2015., rađeno prema narudžbi firme ODETA  d.o.o. iz Karlovca
 37. prof dr Krešimir Franjić, Idejno rješenje male hidroelektrane Zelena u Ludbregu s tehnoekonomskim podacima i osnovnim podacima prostornog uređenja, Zagreb, studeni 2015., rađeno prema narudžbi firme ZELENA j d.o.o. iz Varaždina
 38. prof dr Krešimir Franjić, Idejno rješenje male hidroelektrane Odeta 2 s tehnoekonomskim podacima i osnovnim podacima prostornog uređenja, Zagreb, rujan 2015., rađeno prema narudžbi firme Odeta d.o.o. iz Karlovca