Donošenjem novih pravilnika u 2012. godini za područje obnovljivih izvora energije postupak započinjanja procesa izgradnje malih hidroelektrana je slijedeći. Postupak se može najlakše pratiti na shemi (za korištenje ove adrese treba u računalu imati program Adobe Reader).

Da bi se započelo s projektom male hidroelektrane (mHE) (Početak projekta – navedena shema) potrebno je definitivno odabrati poziciju, što treba učiniti sam investitor (uz eventualnu konzultaciju sa stručnjakom za hidroenergetiku). Da bi se dobili pouzdani polazni podaci treba na toj poziciji izvršiti geodetsko mjerenje razina vode (od strane ovlaštenog geodete). Istovremeno treba pribaviti hidrološke podatke koji se mogu koristiti na toj poziciji (najbliži limnigraf hidromjerne postaja ili mjerna letva, a podaci se mogu nabaviti u Državnom hidrometeorološkom zavodu – DHMZ). Zbog promjenjljivih klimatskih uvjeta zadnjih godina potrebno je pribaviti podatke dnevnih protoka za najmanje posljenjih 15 godina (preporuka hidroloških stručnjaka je zadnjih 25-30 godina). Preporuča se da nabava hidroloških podataka bude popraćena računom s naznakom na koju se mHE odnose, kako bi se podaci mogli smatrati vjerodostojnim.

Nakon što su prikupljeni navedeni polazni podaci, pristupa se izradi Idejnog rješenja postrojenja mHE s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja. Ovaj je materijal potreban da bi se:

  1. Postavio eventualni zahtjev za unošenje u prostorni plan
  2. Započelo s postupkom ocjene utjecaja na okoliš
  3. Pokrenuo postupak za dobivanje koncesije
  4. Započelo s izradom Idejnog projekta (kojem je Idejno rješenje podloga)
  5. Izradila Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja

 

       1. Zahtjev za unošenje u prostorni plan

Ukoliko navedeno postrojenje male hidroelektrane nije predviđeno prostornim planom županije i/ili lokalne zajednice, potrebno je pokrenuti postupak unošenja predmetnog postrojenja u slijedeće izmjene i dopune prostornog plana. Postupa se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12). Investitor pokreće ovaj postupak, a osnovni mu je dokument temeljem kojeg se pokreće postupak Idejno rješenje postrojenja mHE s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja. Treba napomenuti da se ne može dobiti Lokacijska dozvola za projekt koji nije u prostornom planu!

     2. Ocjena utjecaja na okoliš

Ovisno potrebi procjene utjecaja na okoliš prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08  i 67/09) provodi se procjena utjecaja postrojenja na okoliš. Temeljem: Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11), Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 63/08 i 67/09) procjenjuje se utjecaj na ekološku mrežu.

Na temelju prethodnih procjena  donosi se odluka o provedbi postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09).

Postupak ocjene utjecaja postrojenja na okoliš pokreće investitor, prilažući kao osnovni dokument Idejno rješenje postrojenja mHE s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja.

    3. Postupak dobivanja koncesije

Postupak dobivanja koncesije treba pokrenuti tek nakon sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na poziciji, jer se dodjela koncesije provodi javnim natječajem, a to znači da se uvjek može pojaviti povoljniji natjecatelj! Dokumentacija potrebna za pokretanje postupka je prikazana u shemi, a provodi se primjenom Zakona o vodama (NN 153/09).

Postupak za dobivanje koncesije pokreće investitor, a uz Idejno rješenje postrojenja mHE s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja potrebno je izraditi i Hidrološki elaborat mjesta planirane koncesije izrađen za hidroenergetske potrebe.

   4. Idejni projekt

Idejni projekt se u osnovi izvodi po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i Zakonu o vodama (NN 153/09). Investitor treba inzistirati da sadrži i okvirni troškovnik materijala, radova i opreme, kako bi se mogla odrediti približna cijena koštanja postrojenja mHE. Osnova za tehničko-tehnološke podatke budućeg postrojenja male hidroelektrane je Idejno rješenje postrojenja mHE s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja. Uz navedeno u fazi izrade Idejnog projekta potrebno je od HEP-a zatražiti izradu Elaborata optimalnog tehničkog priključka na mrežu.

Zbog kompleksnosti ovog posla dobro je imati stručnog savjetnika za hidroenergetiku, jer u suštini odluku o vrsti i kvaliteti opreme donosi sam investitor.

   5. Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja

Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja je ustvari feasibility studija koja, uz obvezni dokument za dobivanje Energetskog odobrenja (EO), može kasnije poslužiti i kod banke ta dobivanje kredita. To je multidiscipliniran dokument za izradu kojeg trebaju biti poznati svi tehnički podaci, ekološki uvjeti, te tržišni i financijski uvjeti (na pr. kreditni uvjeti i sl.). Ovim se analizom pouzdano utvrđuje isplativost postrojenja male hidroelektrane.

Ovu analizu naručuje investitor i ona se temelji na Idejnom projektu, Idejnom rješenju postrojenja mHE s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja i financijskim uvjetima kredita, ukoliko se isti namjerava uzeti. Investitoru se preporučuje da kontaktira banku kod koje namjerava uzeti kredit da mu imenuje firmu kod koje treba naručiti ovaj dokument!

Nakon izrade Idejnog projekta, Izjave projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s važećim dokumentom prostornog uređenja, te Dokazom o pravnom interesu podnositelja zahtjeva (investitora) za izdavanje lokacijske dozvole, sva se dokumentacija predaje nadležnom uredu lokalne samouprave za izdavanje lokacijske dozvole.

Nakon dobivanja lokacijske dozvole, uz dokumentaciju navedenu u prethodnoj shemi, predaje se zahtjev za energetsko odobrenje (EO) nadležnom uredu Ministarstva gospodarstva prema napucima iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12).

Nakon energetskog odobrenja postupak osnivanja male hidroelektrane se račva u tri smjera:

  1. Gradnja postrojenja
  2. Dozvola priključka na mrežu
  3. Dobivanje statusa povleštenog proizvađača

 

     1. Gradnja postrojenja

Uz pretpostavku da su već prije riješeni imovinsko-pravni odnosi na terenu pristupa se ishođenju Građevinske dozvole. Osnovni dokument za njezino ishođenje je Glavni projekt. Postupak se provodi po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

Po dobivanju Građevinske dozvole pristupa se izradi Izvedbenog projekta a zatim pristupa izgradnji postrojenja male hidroelektrane. Po tome se dobiva Rješenje nadzornog organa o završenoj izgradnji.

U ovoj fazi prelazi se na ishođenje:

     2. Dozvole priključka na mrežu

Postavlja se (HEP-u) zahtjev za Prethodnu elektroenergetsku suglasnost a po završenoj izgradnji postrojenja male hidroelektrane i zahtjev za Elektroenergetsku suglasnost. Zatim se s HEP-om sklapa i Ugovor o priključenju.

     3. Dobivanje statusa povlaštenog proizvađača

Nakon dobivenog Energetskog odobrenja, investitor pokreće kod HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija – Agencija) postupak za dobivanje Prethodnog statusa povlaštenog proizvađača. Uvidom u Ugovor o priključenju i ostalu dokumentaciju navedenu u  članku 13 Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvađača električne energije, a nakon potpunog dovršenja postrojenja (Tehnički pregled, Uporabna dozvola), HERA izdaje postrojenju male hidroelektrane Status povlaštenog proizvađača.

S HROTE (Hrvatski operator tržišta energije) se sklapa Ugovor o otkupu električne energije, koji se aktivira nakon dobivanja Statusa povlaštenog proizvađača.

Nakon toga se postrojenje male hidroelektrane pušta u komercijalni pogon.