Sažetak brošure:

Ova brošura ima zadatak pomoći budućim investitorima u malu hidroenergetiku, da istraže mogućnosti ovakvih investicija kod nas, to jest da sami istraže potencijalne pozicije.

U brošuri su ukratko navedeni načini istraživanja pozicija kod nas, putem geografskih karata, korištenjem oznaka za stare mlinove i pronalaženja pozicija sa značajnijim geodetskim padovima.

Ukratko je opisan način vizualne procjene hidropotencijala određene pozicije. Opisana je i računska obrada podataka o protoku, računanje krivulja trajanja protoka i krivulja trajanja neto pada.

U okviru energetske valorizacije pozicije priložen je program proračuna očekivane energije određene pozicije, te na temelju toga izračun bruto dobiti.

Na kraju brošure, predmetna materija je ilustrirana s nekoliko karakterističnih primjera.

U zaključku je navedeno nekoliko praktičnih savjeta. 

Brošura ima 22 stranice i jedan program u Excelu. Cijena ove brošure i programa je 1.500 kn, koji iznos kupac plaća temeljem ispostavljenog računa. Brošura će biti kupcu upućena putem elektronske pošte.

  

Obveza je kupca da dobiveni materijal ne stavlja na raspolaganje drugima!